• Voor installateurs en professionals
  • Snel persoonlijk contact met een specialist
  • Deskundig lichtadvies dankzij 40 jaar ervaring
  • Merkonafhankelijk en flexibel

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 

Groenendijk:             Groenendijk Licht B.V., handelend onder de naam Groenendijk Licht en Lichtunie.

Klant:                          de wederpartij van Groenendijk.

Overeenkomst:          de overeenkomst tussen Groenendijk en Klant.

Partijen                       Groenendijk en Klant.

Schriftelijk:                 door middel van een door Partijen ondertekend document, een brief, telefax of e-mailbericht.

Voorwaarden:            deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van Groenendijk.

2.2 Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

2.4 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Groenendijk zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Groenendijk een order/bestelling/opdracht van de Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de levering c.q. uitvoering daarvan aanvangt.

3.3 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de website(s) en/of in de aanbiedingen van Groenendijk binden Groenendijk niet.

Artikel 4: Prijs

4.1 De door Groenendijk en/of haar leveranciers opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek conform Incoterms en exclusief de door Klant te betalen omzetbelasting, heffingen van overheidswege, verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings-, rembours- en administratiekosten, geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van Groenendijk. Alle door Groenendijk genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

4.2 Indien tussen de datum van de door Groenendijk gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst en de leveringsdatum één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Groenendijk gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3 Groenendijk is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden gecrediteerd nadat Klant de verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd.

4.4 Indien de aard, omvang en inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op grond van een verzoek van Klant of van bevoegde (overheids)instanties, wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen en kan een verhoging van de prijs noodzakelijk zijn. Groenendijk zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. In een dergelijk geval is Groenendijk gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Een en ander levert geen wanprestatie van Groenendijk op en geeft Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen of zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 5: Levering en uitvoering Overeenkomst

5.1 Levering van zaken c.q. montage/installatie van deze zaken geschiedt aan c.q. op het adres van Klant, tenzij Partijen anders overeenkomen. Vervoer en verzending van deze zaken geschiedt op een door Groenendijk te bepalen wijze en voor rekening en risico van Klant.

5.2 Indien Klant (i) weigert door Groenendijk te leveren zaken af te nemen of (ii) levering c.q. montage/installatie van deze zaken op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is of (iii) nalatig is met het verstrekken van de voor levering c.q. montage/installatie noodzakelijke informatie of instructies, is Groenendijk gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Groenendijk gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

5.3 Door Groenendijk opgegeven termijnen voor levering en/of montage/installatie zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

5.4 Groenendijk is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren c.q. te monteren/installeren.

5.5 Groenendijk is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Groenendijk is gerechtigd door genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Klant te aanvaarden.

 

Artikel 6: Onderzoek, reclames

6.1 Klant dient op het moment van (op)levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk en en gemotiveerd bij Groenendijk te worden gemeld.

6.2 Gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij Groenendijk worden gemeld.

6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Klant jegens Groenendijk.

6.4 Indien Klant tijdig reclameert, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de door Groenendijk te leveren diensten en zaken.

6.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenendijk worden geretourneerd, in welk geval deze zaken in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en in de originele verpakking middels een door Groenendijk te verstrekken retourformulier aan Groenendijk dienen te worden verzonden. Retournering geschiedt voor rekening en risico van Klant.

6.6 Speciale bestellingen en onderdelen/zaken afkomstig uit overzeese landen en niet EU-landen kunnen niet geretourneerd worden, aangezien Groenendijk deze zaken nimmer aan haar leverancier kan retourneren.

6.7 Reclame is niet mogelijk op basis van zet-, druk- of schrijffouten in de door Groenendijk gehanteerde c.q. aan Klant verstrekte catalogi, aanbiedingen en prijslijsten.

6.8 Alle rechtsvorderingen van Klant jegens Groenendijk verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Artikel 7: Modellen, afbeeldingen, omschrijvingen

7.1 Alle op de website(s) en/of in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van Groenendijk opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door Groenendijk te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

7.2 Door Groenendijk op verzoek van Klant toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, worden deze volledig op basis van de cataloguswaarde bij Klant in rekening gebracht.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Groenendijk aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op Groenendijk heeft of meent te hebben.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Groenendijk is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Groenendijk voor schade die daardoor mocht ontstaan.

8.3 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

8.4 Alle redelijke kosten die Groenendijk maakt in verband met de incasso, in of buiten rechte, zijn voor rekening van Klant.

8.5 In geval van liquidatie, overlijden, faillissement of surseance van betaling of het staken of overdragen van (een belangrijk deel) van het bedrijf van Klant zijn de vorderingen van Groenendijk op Klant onmiddellijk opeisbaar.

8.6 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Groenendijk geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Groenendijk totdat Klant alle vorderingen die Groenendijk op Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Klant is overgegaan, is Klant niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen.

9.3 Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Groenendijk te bewaren.

9.4 Klant verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van Groenendijk veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Groenendijk hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

9.5 Klant is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal Groenendijk op eerste verzoek inzage te geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is Groenendijk gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Klant tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan Groenendijk -waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden- en Klant zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan Groenendijk te betalen.

9.6 Groenendijk is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Klant de in artikel 9.1 genoemde vorderingen niet voldoet of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien Groenendijk haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Klant Groenendijk bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Groenendijk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Groenendijk zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Klant of in geval van één van de in artikel 8.5 genoemde omstandigheden is Groenendijk gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat Groenendijk verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

10.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding als bedoeld artikel 10.1 zijn alle door Groenendijk verzonden facturen direct opeisbaar en is Groenendijk gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde materialen, grondstoffen en andere zaken dan wel genoemde zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht op een volledige schadevergoeding.

10.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Groenendijk verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 11: Garantie

11.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert Groenendijk dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering c.q. montage/installatie dan wel, indien de producent van deze zaken een kortere garantietermijn hanteert, de door producent gehanteerde garantietermijn.

11.2 De onder de garantie vallende gebreken zullen op een door Groenendijk te bepalen wijze worden weggenomen. Kosten van (de)montage en transport zijn voor rekening van Klant.

11.3 De garantie is niet van toepassing in geval van gebreken als gevolg van:

-oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;

-normale slijtage;

-(de)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden;

-door Klant aan Groenendijk verstrekte zaken of werkwijzen, ontwerpen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van Klant zijn toegepast.

11.4 De garantie is niet van toepassing op zaken die buiten de EU zijn geleverd, in prijs gereduceerde zaken en tweedehands zaken.

11.5 Reclamering terzake van onder de garantie vallende gebreken dient conform artikel 6.2 van de Voorwaarden te geschieden. Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

11.6 Klant komt geen beroep op de garantie toe zolang Klant niet aan de Overeenkomst voldoet.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en Overmacht

12.1 In situaties waarin Klant jegens Groenendijk recht heeft op schadevergoeding, geldt dat Groenendijk voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Groenendijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

12.2 Groenendijk is bovendien niet aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van de in artikel 11.3 genoemde omstandigheden, (ii) schade die Klant mocht lijden doordat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd, (iii) schade die het gevolg is van de samenstelling van door Groenendijk verkochte zaken op zich of de samenstelling van deze zaken met andere zaken, (iv) in geval van buiten Nederland geleverde en/of gemonteerde zaken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften en (v) schade voortvloeiende uit door Groenendijk en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen.

12.3 Indien op Groenendijk enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Groenendijk wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.

12.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Klant jegens Groenendijk één jaar.

12.5 Klant vrijwaart Groenendijk tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.6 Groenendijk is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

12.7 Groenendijk kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Groenendijk haar verplichtingen had moeten nakomen.

12.8 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Intellectueel eigendomsrecht

13.1 Alle door Groenendijk verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, beschrijvingen en overzichten in documentatie of prijslijsten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Groenendijk, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenendijk mag Klant deze niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Indien Klant Groenendijk materialen ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in door Groenendijk te leveren zaken en of ontwerpen dan vrijwaart Klant Groenendijk uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen tussen Groenendijk en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.